வெடித்த கடும் யுத்தம் எரியும் ஏவுகணை வண்டிகள்

வெடித்த கடும் யுத்தம் எரியும் ஏவுகணை வண்டிகள்

வெடித்த கடும் யுத்தம் எரியும் ஏவுகணை வண்டிகள்

வெடித்த கடும் யுத்தம் எரியும் ஏவுகணை வண்டிகள் ,
கத்திய படி ஓடிய படைகள் ,

வெடித்த கடும் யுத்தம் எரியும் ஏவுகணை வண்டிகள்