வெடித்த கடும் போர் 300 பேர் மரணம் 10.000 பேரை காணவில்லை

வெடித்த கடும் போர் 300 பேர் மரணம் 10.000 பேரை காணவில்லை
Spread the love


வெடித்த கடும் போர் 300 பேர் மரணம் 10.000 பேரை காணவில்லை

வெடித்த கடும் போர் ,300 பேர் மரணம் 10.000 பேரை காணவில்லை ,பலநூறு மக்கள் காயம் ,
எங்கும் அழுகுரல் சத்தம் ,