வெடித்து பறக்கும் ஏவுகணைகள் கதறி ஓடும் மக்கள்

வெடித்து பறக்கும் ஏவுகணைகள் கதறி ஓடும் மக்கள்
Spread the love


வெடித்து பறக்கும் ஏவுகணைகள் கதறி ஓடும் மக்கள்

வெடித்து பறக்கும் ஏவுகணைகளினால் ,மக்கள் கதறி ஓடும் காட்சிகள் ,வீழ்ந்து வெடித்த ஏவுகணைகளினால் பற்றி எரியும் கட்டடங்கள் ,காயமடைந்து கதறும் மக்கள் ,ரண களமாகும் போர் களம் ,full video