வீழ்ந்த பல விமானங்கள் எரியும் நகரங்கள்

வீழ்ந்த பல விமானங்கள் எரியும் நகரங்கள்

வீழ்ந்த பல விமானங்கள் எரியும் நகரங்கள்

வீழ்ந்த பல விமானங்கள் எரியும் நகரங்கள் ,
வெடித்த கடும் யுத்தம் பொழியும் ஏவுகணை மழை ,

வீழ்ந்த பல விமானங்கள் எரியும் நகரங்கள்