விவசாயத்தில் ஈரான் அசுர வளர்ச்சி பில்லியன் வருமானம்

விவசாயத்தில் ஈரான் அசுர வளர்ச்சி பில்லியன் வருமானம்
Spread the love


விவசாயத்தில் ஈரான் அசுர வளர்ச்சி பில்லியன் வருமானம்

எதிரிகளை அலறவிட்டுள்ள ஈரான் ,தன்னிறைவு பொருளாதாரத்தில் அசுர வளர்ச்சி ,எதிரி நாடுகளுக்கும் பொருட்கள் ஏற்றுமதி ,

FULL VIDEO