விமான விபத்தில் வாக்னர் குழு தலைவர் மரணம்|Prigozhin killed Wagner|

விமான விபத்தில் வாக்னர் குழு தலைவர் மரணம்|Prigozhin killed Wagner|
Spread the love


விமான விபத்தில் வாக்னர் குழு தலைவர் மரணம்|Prigozhin killed Wagner|

விமான விபத்தில் வாக்னர் குழு தலைவர் மரணம் ,உளவுத்துறைகளினால் மேற்கொள்ள பட்ட சதி நடவடிக்கை அம்பலம் .

வாக்னர் வாடகை இராணுவம் ,
ரஷ்யா கூலி படை வாக்னர் குழு தலைவர் , குழு தலைவர் மரணம்