விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்|Jet Shot down|arrest|

நான்கு விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல் ,உக்கிரம் பெபெறும் போர், ஹமாஸ் கொமாண்டோ படை
Spread the love


விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்|Jet Shot down|arrest|

நான்கு விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல் ,உக்கிரம் பெபெறும் போர்,
ஹமாஸ் கொமாண்டோ படை உறுப்பினர் இஸ்ரேலுக்குள் கைது ,
இஸ்ரேல் ,காசா ,விமானங்கள் தாக்குதல் உச்சம் .

வீடியோ