விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல் முக்கிய தலைகள் பலி

விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல் முக்கிய தலைகள் பலி
Spread the love

விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல் முக்கிய தலைகள் பலி

விமானத்தில் பறந்து கொண்டிருந்த முக்கிய தலைகள் விமனத்தோடு வீழ்ந்தனர் ,வீழ்த்த பட்ட விமானங்கள் ,வெடித்த பல குண்டுகள்