விண்ணில் பாய்ந்த உளவு செய்மதி அதிரடி காட்டிய ஈரான்

விண்ணில் பாய்ந்த உளவு செய்மதி அதிரடி காட்டிய ஈரான்
Spread the love

விண்ணில் பாய்ந்த உளவு செய்மதி அதிரடி காட்டிய ஈரான்


ஈரான் இராணுவத்தினரால் விண்ணில் உளவு செய்மதி வெற்றிகரமாக ஏவப் பட்டுள்ளது .


பரம எதிரிகளை வளரவிட்டு அதிரடி காட்டிய ஈரான்.

full video