வாழ்வோம் வா

வாழ்வோம் வா

வாழ்வோம் வா .

நாளும் உன்னை தேடி
நானும் நடக்கிறேன்
நயாகரா அருவியாக
நாளும் துடிக்கிறேன் .

வாழ்வோம் வா click here full video