வாழ்வோம் வா

வாழ்வோம் வா
Spread the love

வாழ்வோம் வா .

நாளும் உன்னை தேடி
நானும் நடக்கிறேன்
நயாகரா அருவியாக
நாளும் துடிக்கிறேன் .

வாழ்வோம் வா click here full video

https://youtu.be/qwaAv9ilNoA