வானில் நடந்த மோதல் 11 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்|ukrain russia|

வானில் நடந்த மோதல் 11 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்|ukrain russia|
Spread the love


வானில் நடந்த மோதல் 11 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்|ukrain russia|

வானில் நடந்த மோதல் ,தட்கல் பறந்த விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல் ,வெடித்த கடும் போர் ,