ரஷ்ய விமானங்களை துரத்திய ஜெர்மன் நேட்டோ

ரஷ்ய விமானங்களை துரத்திய ஜெர்மன் நேட்டோ

ரஷ்ய விமானங்களை துரத்திய ஜெர்மன் நேட்டோ

ரஷ்ய போர் விமானங்கள்
பின்லாந்து ,வளைகுடா, மற்றும் பால்டிக்,
கடலில் நுழைந்தன .

மூன்று ரஷ்ய விமானங்களை இடைமறித்த
ராயல் விமானப்படை மற்றும் ஜெர்மன் விமானப்படையின் ,
டைபூன் போர் விமானங்கள் கூட்டுப் பணியை மேற்கொண்டன.

நேட்டோவில் பின்லாந்து இணைந்த பின்னர் இடம் பெற்ற ஊடுருவல்
நிகழ்வாக இது பார்க்க படுகிறது .

ரஷ்ய எல்லோயோரத்தில் பலமான பாதுகாப்பு நடவடிக்கையில்
பின்லாந்து ஈடுபட்டுள்ளது .
அவ்வாறான நிலையில் ரஷ்ய
அத்துமீறல் போர் இடம்பெற்றுள்ளது குறிப்பிட தக்கது .