ரஷ்யா வெறி தாக்குதல் நூற்றுக்கு மேல் மக்கள் காயம்

ரஷ்யா வெறி தாக்குதல் நூற்றுக்கு மேல் மக்கள் காயம்
Spread the love


ரஷ்யா வெறி தாக்குதல் நூற்றுக்கு மேல் மக்கள் காயம்

ரஷ்யா வெறி தாக்குதல் நூற்றுக்கு மேல் மக்கள் காயம்
,தொடரும் கடும் ஏவுகணை தாக்குதல் ,
பல கடடடங்கள் சேதம் ,

full video