ரஷ்யா வெறியாட்டம் எரியும் உக்ரைன்

ரஷ்யா வெறியாட்டம் எரியும் உக்ரைன்
Spread the love

ரஷ்யா வெறியாட்டம் எரியும் உக்ரைன்

ரஷ்யா வெறியாட்டம் எரியும் உக்ரைன் ,
உக்ரைன் ஆயுத கிடங்குள் அழிப்பு ,வெடித்த கடும் போர் ,

ரஷ்யா வெறியாட்டம் எரியும் உக்ரைன்