ரஷ்யா போர் வெறியாட்டம் தகர்ந்த உக்ரைன்

ரஷ்யா போர் வெறியாட்டம் தகர்ந்த உக்ரைன்

ரஷ்யா போர் வெறியாட்டம் தகர்ந்த உக்ரைன்

ரஷ்யா உக்ரைன் மீது போர் வெறியாட்டம் ,தகர்ந்த மக்கள் கிராமம் ,,
திணறும் உக்ரைன் இராணுவம் .