ரஷ்யா நச்சு குண்டு பாவனை பதட்டத்தில் உக்ரைன் மக்கள்

ரஷ்யா நச்சு குண்டு பாவனை பதட்டத்தில் உக்ரைன் மக்கள்
Spread the love

ரஷ்யா நச்சு குண்டு பாவனை பதட்டத்தில் உக்ரைன் மக்கள்
ரஷ்யா இராணுவம் கொத்து குண்டு ,நச்சு குண்டுகளை உக்ரைன் மக்கள் ,
கிராமங்கள் மீது வீசுகிறது ,இதனால் மக்கள் மத்தியில் பீதி ஏற்பட்டுள்ளது .