ரஷ்யாவுக்குள் உக்ரைன் தாக்குதல் விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்

ரஷ்யாவுக்குள் உக்ரைன் தாக்குதல் விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்
Spread the love

ரஷ்யாவுக்குள் உக்ரைன் தாக்குதல் விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்

உக்ரைன் விமானங்கள் ரஷ்யாவுக்குள் கடும் தாக்குதல் ,
ரஷ்யா விமானங்கள் ஏவுகணை தாக்குதல் ,
உக்ரைன் விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல் ,பெரும் தாக்குதல் முறியடிப்பு

full video