ரஷியா இராணுவத்தினர் 138 000 பேர் மரணம்

ரஷியா இராணுவத்தினர் 138 000 பேர் மரணம்
Spread the love

ரஷியா இராணுவத்தினர் 138 000 பேர் மரணம்

உக்கிரைன் நடத்திய தாக்குதலில் ரஷியா இராணுவத்தினர் 138 000 பேர் பலியாகியுள்ளதாக
உக்கிரைன் இராணுவம் அறிவித்துள்ளது .

இதே அளவிலான உக்கிரைன் இராணுவம் பலியாகியுள்ளது .

ஆனால் அதனை உக்கிரைன் தெரிவிக்க மறுத்து ,
தாமே வீர புதல்வர்கள் என தெரிவித்து வருகின்றமை குறிப்பிட தக்கது .