ரகுராமின் மருத்துவ முறையை ஏற்றுக்கொள்ளலாமா

ரகுராமின் மருத்துவ முறையை ஏற்றுக்கொள்ளலாமா

ரகுராமின் மருத்துவ முறையை ஏற்றுக்கொள்ளலாமா

எந்த வகையான நோய்கட்கு பயன் பெறலாம்
உடற்கூற்றியல் நூறு வீதம் உண்மை, உடற்றொழிலியல் நூறுவீதம் உண்மை , மருந்தியல் நூறு வீதம் உண்மை … ஆனால் ஆய்வுத்தரவுகளை மட்டுமே மருந்து மாபியா தனக்கு சார்பாக நகர்த்து கின்றது

எங்கள் தேசத்தில் கியூபா போன்ற ஒரு நடை முறைதான் தேவை
ஆய்வுகள் யாவும் அந்நாட்டுக்கே உரியது
தனியார் வைத்தியசாலைகளை நிறுவ முடியாது மருந்து உற்பத்தியும் மக்கள் நலனை நோக்கியது …
Video link