மிரட்டும் ரஷ்யா பேய் கப்பல் கடலடியில் கதறும் நேட்டோ

மிரட்டும் ரஷ்யா பேய் கப்பல் கடலடியில் கதறும் நேட்டோ

மிரட்டும் ரஷ்யா பேய் கப்பல் கடலடியில் கதறும் நேட்டோ

மிரட்டும் ரஷ்யா பேய் கப்பல் நேட்டோ கடலடியில் நாசா வேலை கதறும் நேட்டோ ,பேய் கப்பல்கள் பேயாட்டம் ,மூன்றாம் உலக போர் வெடிக்கும் அபாயம்.

இதில் அழுத்தி காணொளி பார்க்க