மிரட்டும் ஈரான் புதிய கப்பல்கள்

மிரட்டும் ஈரான் புதிய கப்பல்கள்
Spread the love


மிரட்டும் ஈரான் புதிய கப்பல்கள்

ஈரான் கடல் படையில் புதிய ஆயுதங்களுடன் ,நூற்றுக்கு மேற்பட்ட புதிய கப்பல்கள் ,படகுகள் ,வேக படகுகள் இணைப்பு ,அதிர்ச்சியில் எதிரிகள் ,