மரண பொறிக்குள் சிக்கிய உக்ரைன் வீழ்ந்த முக்கிய நகர்

மரண பொறிக்குள் சிக்கிய உக்ரைன் வீழ்ந்த முக்கிய நகர்

மரண பொறிக்குள் சிக்கிய உக்ரைன் வீழ்ந்த முக்கிய நகர் ,
கொண்டாடும் வாக்னர் குழு வெடித்த கடும் யுத்தம் ,