மக்களை அழவைத்த கில்மிசா அசானி புதிய பாடல்

மக்களை அழவைத்த கில்மிசா அசானி புதிய பாடல்
Spread the love

மக்களை அழவைத்த கில்மிசா அசானி புதிய பாடல்

மக்களை கதறி அழ வைத்த கில்மிசா அசானி புதிய பாடல் ,கில்மிசா முள்ளிவாய்க்கால் பேரவல பாடலால் ,
கண்ணீரில் குளித்த அரங்கம் ,சோகத்தில் உறைந்த உலக மக்கள் கண்ணீர் பேட்டி