புயல் விமான படை தாக்குதல் உள்ளே எரியும் உக்ரைன்

புயல் விமான படை தாக்குதல் உள்ளே எரியும் உக்ரைன்

புயல் விமான படை தாக்குதல் உள்ளே எரியும் உக்ரைன்

புயல் விமான படை தாக்குதல் உள்ளே எரியும் உக்ரைன் ,
உக்ரனை அழிக்க உருவான புதிய விமான படை ,