புதிய ஆயுதங்களை காட்டி மிரட்டிய ஈரான் போர் ஒத்திகை

புதிய ஆயுதங்களை காட்டி மிரட்டிய ஈரான் போர் ஒத்திகை
Spread the love

புதிய ஆயுதங்களை காட்டி மிரட்டிய ஈரான் போர் ஒத்திகை

ஈரான் புதிய ஆயுதங்களை காண்பித்த போர் ஒத்திகை நடவடிக்கை ,
எதிரிகளை மிரள வைத்துள்ளது .தாக்குதலுக்கு தயார் வாருங்கள் என அழைப்பு ,