பிரபாகரன் பொட்டு அம்மான் உயிரோடு

பிரபாகரன் பொட்டு அம்மான் உயிரோடு
Spread the love

பிரபாகரன் பொட்டு அம்மான் உயிரோடு

பிரபாகரன் பொட்டு அம்மான் உயிரோடு உள்ளனர் என்ற ஒலி நாட ஒன்று
வெளியாகியுள்ளது .
பிரபாகரன் பொட்டு அம்மான் உயிரோடு உள்ள செய்தியானது தமிழ் மக்கள் மத்தியில்
பர பரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

click here video