பிரச்சார மேடையை கச்சேரி மேடையாக்கிய சீமான்… உற்சாகத்தில் ஆரவாரம் செய்த தொண்டர்கள்

பிரச்சார மேடையை கச்சேரி மேடையாக்கிய சீமான்… உற்சாகத்தில் ஆரவாரம் செய்த தொண்டர்கள்

நாம் தமிழர் |பிரச்சார மேடையை கச்சேரி மேடையாக்கிய சீமான்… உற்சாகத்தில் ஆரவாரம் செய்த தொண்டர்கள்

சீமான் பேச்சு கேட்க உலகம் எல்லாம் உள்ள தமிழர்கள் மிக அரவம் கடடுவார்கள் .

சீமான் சிந்தனையாளனின் பேச்சை பேசுகிறார் ,மற்ற கட்சிகளோ ஏமாற்று பேச்சை பேசுகிறார்கள் ,மாற்று என்றால் என்ன என்பதை சீமான் முன் மொழிந்து வழிகாட்டி செல்லும் பக்குவம் நேர்மை

அதனால் நாம் தமிழர் கட்சியில் மிக பெரும் கூட்டம் சேர்க்கிறது .