பழிவாங்கும் இராணுவம் குவிக்க பட்ட ஏவுகணைகள்

பழிவாங்கும் இராணுவம் குவிக்க பட்ட ஏவுகணைகள்

பழிவாங்கும் இராணுவம் குவிக்க பட்ட ஏவுகணைகள்

பழிவாங்கும் இராணுவம் குவிக்க பட்ட ஏவுகணைகள் ,உக்ரைன் போர் முன்னரங்க களமுனை குண்டுகளினால் அதிர்ந்த வண்ணம் உள்ளது .


உக்ரைன் ஏவுகணை ஆயுத கிடங்கு அழிக்க பட்ட மாறு நாள்,
இராணுவத்தை பழிவாங்க பல்லாயிர கணக்கில் ஏவுகணைகள் குவிக்க பட்டுள்ளது .

நாள் ஒன்றுக்கு யுக்ரைன் படைகள் ஐந்தாயிரம் எறிகணைகளை ,
ரஸ்யா ஆமி மீது வீசி வருகின்றனர் .எதிரிகளின் முன்னேற்றத்தை
தடுக்க ஆயிர கணக்கில் பீரங்கி குண்டுகளை வீசுவதால் ,யுக்ரைன்
படைகளுக்கு பெருமளவு ஆயுதங்கள் தேவை படுகின்றன

கடன் மேல் கடன், இந்த பணத்திற்கு பெருமளவு வட்டி செலுத்த படுகிறது .
உதவி என்கின்ற போர்வையில்
கொடி கட்டி பறக்கும் ஆயுத வியாபாரம் .