பழிவாங்கிய இராணுவம் 17 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்

பழிவாங்கிய இராணுவம் 17 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்
Spread the love


பழிவாங்கிய இராணுவம் 17 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்

தமது நாட்டின் முக்கிய இராணுவ தளங்களை தகக்கிட
பறந்து வந்த 17 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல் ,வானில் நடந்த உக்கிர போர்

full video