பலஸ்தீன மக்களுக்கு நாங்கள் துணை நிற்போம் ஈரான் அறிவிப்பு

பலஸ்தீன மக்களுக்கு நாங்கள் துணை நிற்போம் ஈரான் அறிவிப்பு

பலஸ்தீன மக்களுக்கு நாங்கள் துணை நிற்போம் ஈரான் அறிவிப்பு

பலஸ்தீன மக்களுக்கு நாங்கள் துணை நிற்போம் ,இஸ்ரேலின் அடக்குமுறைகளுக்கு
எதிராக இஸ்லாமிய போராட்ட அமைப்புக்கள் ,
ஒன்று பட்டு ஒருகுடையின் கீழ் அணி சேரும் ,

பலஸ்தீனத்தில் உள்ள போராளிகள் குழுக்கள் யாவரும் ,
ஆயுதம் ஏந்தியவை ,அவை ஒற்றுமையாகவும் வலுவாகவும் உள்ளன .

இவ்வாறான தளபதிககளை இல்லாது அழிப்பதன் ஊடக ,அந்த
அமைப்பை முடக்கலாம் என இஸ்ரேல் கனவு காண்கிறது .

மேலும் அவர்கள் அதில் இருந்து வெடித்து கிளம்புவார்கள் .
நாங்கள் பலஸ்தீன மக்களின் விடுதலைக்கு ,துணையாக
என்றும் நிற்போம் என தெரிவித்துள்ளார் .