பலநூறு இராணுவம் பலி டாங்கிகள் அழிப்பு

பலநூறு இராணுவம் பலி டாங்கிகள் அழிப்பு
Spread the love

பலநூறு இராணுவம் பலி டாங்கிகள் அழிப்பு

ரஷ்யா யுத்தம் பலநூறு இராணுவம் மரணம் ,
ஏவுகணைகள் ,டாங்கிகள் ,பல் குழல் ஏவுகணைகள் ,
பீரங்கிகள் என்பன அழிப்பு . தாக்குதலினால் பெரும் இழப்பு