பறந்த விமானங்களை உடைத்தெறிந்த ஏவுகணைகள்

பறந்த விமானங்களை உடைத்தெறிந்த ஏவுகணைகள்

பறந்த விமானங்களை உடைத்தெறிந்த ஏவுகணைகள்

உக்ரைன் களமுனையில் தாக்குதலை நடத்த பறந்த 11விமானங்களை
உடைத்தெறிந்த ஏவுகணைகள் ,
வானில் நடந்த திகில் பர பரப்பு மோதல்.