பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான சட்டமூலம் பாராளுமன்றத்திற்கு

பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான சட்டமூலம் பாராளுமன்றத்திற்கு

பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான சட்டமூலம் பாராளுமன்றத்திற்கு

பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான சட்டமூலம் இம்மாதம் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படும் என பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பான சட்டமூலம் அனைத்துக் கட்சிகளுடனும் கலந்துரையாடிய பின்னர் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.