பட்டதாரிகளை ஆசிரியர்களாக நியமிக்க நடவடிக்கை

பட்டதாரிகளை ஆசிரியர்களாக நியமிக்க நடவடிக்கை

பட்டதாரிகளை ஆசிரியர்களாக நியமிக்க நடவடிக்கை

இலங்கையில் கல்வி நிலையங்களில் ஏற்பட்டுள்ள ஆசிரியர் வெற்றிடங்களை நீக்கிட ,இருபத்தி ஆறாயிரம் ஆசிரியர்களை நியமிக்க கல்வி அமைச்சு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது .

இதற்கு அமைய பட்டதாரிகளாக விளங்கும் நபர்களில் இருபத்தி ஆறாயிரம் பேரை ஆசிரியர்களாக நியமிக்க, நடவடிக்கை எடுக்க பட்டுள்ளது என்கிறார் கல்வி அமைச்சர் சுசில் .