துரத்திய விமானங்களை அடித்து வீழ்த்திய ஏவுகணை

துரத்திய விமானங்களை அடித்து வீழ்த்திய ஏவுகணை

துரத்திய விமானங்களை அடித்து வீழ்த்திய ஏவுகணை

துரத்திய விமானங்களை அடித்து வீழ்த்திய ஏவுகணை .
இராணுவ முகாம் ஆயுத தொழில் சாலைகளை தாக்கிட
சீறி பாய்ந்து துரத்தி வந்த விமானங்களை
அடித்து வீழ்த்திய ஏவுகணைகள் .தொடரும் கடும் போர் .