தமிழகத்தில் தமிழுக்கு நடந்த சோதனை

தமிழகத்தில் தமிழுக்கு நடந்த சோதனை
Spread the love

தமிழகத்தில் தமிழுக்கு நடந்த சோதனை

தமிழகத்தில் தமிழுக்கு நடந்த சோதனையை பாருங்கள் ,கடைகளில் இவ்வாறு பெயர்கள் பொறிக்க பட்டுள்ள செயல் மக்கள் மத்தியில் சீற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது .