தடுமாறிய அசானி நிறுத்த பட்ட பாடல் மக்கள் அழுகை|அசானி மூன்றாவது பாடல்|asani saregamapa songs|zee tamil asani|

தடுமாறிய அசானி நிறுத்த பட்ட பாடல் மக்கள் அழுகை|அசானி மூன்றாவது பாடல்|asani saregamapa songs|zee tamil asani|
Spread the love


தடுமாறிய அசானி நிறுத்த பட்ட பாடல் மக்கள் அழுகை|அசானி மூன்றாவது பாடல்|asani saregamapa songs|zee tamil asani|

தடுமாறிய அசானி நிறுத்த பட்ட பாடல்,
அசானி பாட்டால் மக்கள் அழுகை ,
ஒவ்வொரு பூக்களுமே அசானி பாடல் ,
அசானியால் கண்ணீரில் நனைந்த அரங்கம் ,
அசானி பாடல் இடை நிறுத்தம் ,
பாடும் வாய்ப்பை இழந்த அசானி மக்கள் அழுகை ,
அசானியின் இரண்டாம் மூன்றாவது பாடல் ,