சரணடைந்த இராணுவம் காட்டி கொடுத்த தளபதி

சரணடைந்த இராணுவம் காட்டி கொடுத்த தளபதி

சரணடைந்த இராணுவம் காட்டி கொடுத்த தளபதி

சரணடைந்த இராணுவம் காட்டி கொடுத்த தளபதி
,வெடித்த கடும் மோதல் பீதியில் படைகள்

சரணடைந்த இராணுவம் காட்டி கொடுத்த தளபதி