சரணடைந்த இராணுவம் காட்டி கொடுத்த தளபதி

சரணடைந்த இராணுவம் காட்டி கொடுத்த தளபதி

தப்பி ஓடும் இராணுவம் வெடித்த கடும் மோதல்

தப்பி ஓடும் இராணுவம் வெடித்த கடும் மோதல் ,
எதிர்பாரதா திருப்பம் நடந்தது கொடூரம் ,

சரணடைந்த இராணுவம் காட்டி கொடுத்த தளபதி