சரக்கு கப்பலை போர் கப்பலாக்கி இஸ்ரேலை அலறவிட்ட ஈரான்

சரக்கு கப்பலை போர் கப்பலாக்கி இஸ்ரேலை அலறவிட்ட ஈரான்
Spread the love

சரக்கு கப்பலை போர் கப்பலாக்கி இஸ்ரேலை அலறவிட்ட ஈரான்

சரக்கு கப்பலை போர் கப்பாலாக்கி இஸ்ரேலை அலறவிட்ட ஈரான் ,
ஆயுத கடத்தல் கப்பலின் மர்மம் வெளியானது ,