பெண்ணே கொஞ்சம் திருந்து …..!

Spread the love

பெண்ணே கொஞ்சம் திருந்து …..!

ஆடை குறைத்து
அரை உடல் நிறுத்து …
போகும் பெண்ணே
போக்கிடம் மாற்று ….

தீங்கை விதைத்து
தீயாய் கசிந்து …
ஊரை எரிக்கும்
ஊனம் மாற்று ….

நக்கி குலைக்கும்
நாய்கள் கூட….
வாலை ஆட்டும்
வாழ்தல் மாற்று …..

தொப்பை நீட்டி
தொடையும் காட்டி …
வன்முறை தூவும்
வாழ்க் கை மாற்று ….

ஆடை குறைத்து
அங்கம் காட்டும் ,,,
அழிவே உந்தன்
அடி எண்ணம் மாற்று ….

கண்ணில் காமம்
கசியும் நிலையை
தூவும் பெண்ணே – உன்
தூரிகை மாற்று ….

கண்டவன் நின்றவன்
கன்னியில் ஏறியே
காமம் புணர்தல்
கழிவே நிறுத்து ….

பொல்லா உடலை
பொருத்தி உயிரில்
நடக்கும் நிலவே
நாயாய் வேண்டாம் …

தப்பை விதைத்து
தண்டனை அறுக்கும் …
குற்ற மன்றாய்
குந்த வேண்டாம் …

வன்னி மைந்தன் – ( ஜெகன் )
ஆக்கம் -16/03/2019

Home » Welcome to ethiri .com » பெண்ணே கொஞ்சம் திருந்து …..!

Leave a Reply