கில்மிசா போட்டியில் இருந்து விலக்கல்|கில்மிசாவுக்கு சதி|kilmisha song|kilmisha saregamapa today episode

கில்மிசா போட்டியில் இருந்து விலக்கல்|கில்மிசாவுக்கு சதி|kilmisha song|kilmisha saregamapa today episode
Spread the love


கில்மிசா போட்டியில் இருந்து விலக்கல்|கில்மிசாவுக்கு சதி|kilmisha song|kilmisha saregamapa today episode

கில்மிசா சிரிக்காம பாடல் போட்டியில் அசதி வந்தாக ,அனால் இலங்கை குயில் கில்மிசா கல்வரே கல்வரே என்ற பாடலை இவ்வாரம் பாடி இருந்தாக ,அதிலேயே அவர் சதிகள் மூலம் கவிழ்க்க .பட்டுளளார்

kilmishasongs #kilmisha