காலிமுக திடல் வீதி பயன் படுத்த தடை

காலிமுக திடல் வீதி பயன் படுத்த தடை

காலிமுக திடல் வீதி பயன் படுத்த தடை

இலங்கையின் காலிமுக திடல் பகுதி வீதியை பயன் படுத்த
தடை விதிப்பது தொடர்பானஅறிவுறுத்தல் மக்களுக்கு வழங்க பட்டுள்ளது .

இலங்கையின் சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு ,மக்கள் காலிமுக
திடல் பகுதி வீதிக்கு மாற்றீடான சாலைகளை பயன் படுத்துமாறு வேண்டுதல் விடுக்க பட்டுள்ளது .