காசாவுக்குள் நுழைந்த இஸ்ரேல் ஆமி பின்வாங்கி ஓட்டம்

காசாவுக்குள் நுழைந்த இஸ்ரேல் ஆமி பின்வாங்கி ஓட்டம்
Spread the love


காசாவுக்குள் நுழைந்த இஸ்ரேல் ஆமி பின்வாங்கி ஓட்டம்

காசாவுக்குள் நுழைந்த இஸ்ரேல் ஆமி பின்வாங்கி ஓட்டம் ,
உள்ளே நுழைந்து பின் வாங்கிய இஸ்ரேல் இராணுவம் சொல்வது இது தான் .

video