லண்டனில் போதையில் சாரதி – கவிழ்ந்த கார்

லண்டனில் போதையில் சாரதி – கவிழ்ந்த கார்

லண்டன் கென்ட் பகுதியில் உள்ள M20. சாலைக்கு அருகில் சாரதி ஒருவர் தனது வண்டியை

வேகமாக செலுத்தி சென்றுள்ளார் ,இவ்வேளை வீதியானது ஈர தண்மையில் காணப்பட்டதாலும்

,சாரதி அதிக போதையில் இருந்ததினாலும் மேற்படி விபத்து இடம்பெற்றுள்ளது

வண்டியானது தலைகீழாக கவிழ்ந்துள்ளது ,சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த கவலர்களினாலே

சாரதி கைது செய்ய பட்டுள்ளார்

    Leave a Reply