கடும் யுத்தம் 22 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்

கடும் யுத்தம் 22 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்
Spread the love


கடும் யுத்தம் 22 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்

வெடித்த கடும் யுத்தம் 22 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல் ,இஸ்ரேல் வானூர்தி மீது தாக்குதல் ,பல மக்கள் மரணம் ,