கடும் போர் விமானங்கள் வீழ்த்தல் பலர் மரணம்

கடும் போர் விமானங்கள் வீழ்த்தல் பலர் மரணம்
Spread the love


கடும் போர் விமானங்கள் வீழ்த்தல் பலர் மரணம்

உக்ரைன் ரஷ்யா கடும் போர் விமானங்கள் வீழ்த்தல் பலர் மரணம் ,
வெடித்த குண்டு பலர் சாவு ,பல்லலாயிரம் மக்கள் அகதிகளாக ஓட்டம் ,

full video