ஐரோப்பா பொருளாதாரத்தை முடக்கும் சீனா ஈரான் 

வந்த ஐரோப்பாவுக்கு ,கட்டி வைத்து அடிக்கும் நகர்வில், சீனா ஈரான் ,முற்றுகையில் சிக்கும் அபாயம் ,
Spread the love

ஐரோப்பா பொருளாதாரத்தை முடக்கும் சீனா ஈரான்