ஏவுகணை முற்றுகையில் இஸ்ரேல் பயந்து ஓடும் மக்கள்

ஏவுகணை முற்றுகையில் இஸ்ரேல் பயந்து ஓடும் மக்கள்

ஏவுகணை முற்றுகையில் இஸ்ரேல் பயந்து ஓடும் மக்கள்

ஏவுகணை முற்றுகையில் இஸ்ரேல் பயந்து ஓடும் மக்கள் ,
ஜிகாத் போராளிகள் 400 ஏவுகணை ரொக்கட் வீச்சு,
ஈரானை தாக்க தயாராகும் இஸ்ரேல் .

ஏவுகணை முற்றுகையில் இஸ்ரேல் பயந்து ஓடும் மக்கள் ,