எரியும் விமானத்தளம் வெடித்து சிதறும் விமானங்கள்

எரியும் விமானத்தளம் வெடித்து சிதறும் விமானங்கள்
Spread the love


எரியும் விமானத்தளம் வெடித்து சிதறும் விமானங்கள்

எதிரி விமானங்கள் நடத்திய அதிரிரடி தாக்குதல் எரியும் விமான தளம் ,
வெடித்து சிதறிய விமானங்கள்
,அதிர்ச்சியில் இராணுவம் ,

full video